Mezinárodní spolupráce ve školním roce 2006 – 2007

Ve školním roce 2006 – 2007 jsme navázali na předchozí bohaté aktivity naší školy v oblasti mezinárodní spolupráce. Těžiště prací žáků a vyučujících zde představoval především tříletý mezinárodní projekt EU SOCRATES COMENIUS Unser Kultur- und Naturerbe. Ökonomie versus Denkmal und Naturschutz?, který je primárně zaměřen především na environmentální vzdělávání. V tomto školním roce jsme završili druhý rok práce na tomto projektu. Tomu předcházelo úspěšné schvalovací řízení jednotlivých Národních agentur SOCRATES v Praze, Berlíně, Varšavě, Ljubjani a v Bratislavě. Lze konstatovat, že jsme dále zintenzivnili naše kontakty a spolupráci především se dvěmi novými partnerskými školami – Zespol szkol ekonomicznych v Gorlici (Polsko) aSkolske centrum Postojna (Slovinsko). Další školy, které na tomto projektu participují, jsou naše dlouholeté partnerské školy FOS/BOS Passau (Německo) a SPŠ Bardejov (Slovensko).

Nový projekt vzbudil velice rychle zájem žáků i vyučujících naší školy, čehož dokladem jsou, stejně jako v předešlém školním roce, četné návštěvy žáků a vyučujících NP Šumava, který se stal těžištěm monitoringu, který zde žáci prováděli. I v druhém roce projektu jsme se soustředili především na marketinkové a ekologické aspekty průzkumu, a to především ve vybraných obcích NP Šumava a NP Bayrischer Wald. Z demografických ukazatelů žáci sledovali například:

DEMOGRAFICKÉ ČINITELÉ:

porovnání vybraných, počtem obyvatel si podobných urbanistických celků (vesnic, střediskových obcí, měst) jednotlivých národních parků z těchto hledisek:

 • počet obyvatel
 • věková struktura (předškolní věk, školní věk, produktivní věk, důchodový věk)
 • trendy ve vývoji natality
 • zastoupení ( v %) zaměstnanců, podnikatelů, nezaměstnaných
 • zastoupení (v %) výdělečně činných obyvatel v sektoru průmyslu (stavební, potravinářský, dřevozpracující, textilní, sklářský…), zemědělství, službách, státní správě, zdravotnictví, školství
 • zastoupení (v %) výdělečně činného obyvatelstva pracujícího:
  1. v místě bydliště
  2. dojíždějícího za prací ( v průměru kolik km…)

EKONOMICKÉ ČINITELÉ:

 • vývoj nominálních mezd
 • vývoj reálných mezd
 • výše životních nákladů

INFRASTRUKTURA:

Rozsah služeb a dostupnost institucí usnadňující a zlepšující život obyvatel. Např. zda je ve sledované obci:

 • škola, zdravotní středisko, pošta, policie, obchody – jejich počet a specializace, kulturní zařízení, restaurace, hotely – ubytovací kapacity, kulturní dům, možnosti sportovního vyžití, lékárna, bankomaty, fungující kostel, obecní úřad…

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST:

 • vzdálenost do střediskové obce, města, krajského města…
 • spoje (vlak, autobus – počty denních spojů…)

Cíl tohoto monitoringu je:

 • osvětlit způsob života místních obyvatel jednotlivých národních parků (NP Šumava – NP Bayrischer Wald)
 • poukázat na trendy, které souvisí s osidlováním či naopak vylidňováním vybraných regionů
 • poukázat na silné a slabé stránky vybraných urbanistických celků, poukázat na možnosti, které tato území svým obyvatelů, návštěvníkům nabízí
 • srovnání životních podmínek v sousedním Národním parku (NP Bayrischer Wald), využití zkušeností s účelným využíváním zemědělské (vesměs ne moc bonitní) půdy – např. zakládání ekofarem v Bavorsku (mlékárenský, masný průmysl), preference agroturistiky – přínos zdravého životního stylu pro jedince – ozdravné pobyty, rodinné farmy…

V ekologicky orientovaném výzkumu NP Šumava se žáci soustředili především na monitorování kvality vody přítoků Vydry a Vltavy.

Ve školním roce 2007 – 2008 bude tento mezinárodní projekt EU završen. Každá ze zúčastněných partnerských škol pracuje na vytvoření tzv. závěrečného produktu tohoto projektu. V případě naší školy se bude jednat o zhotovení a umístění šesti informačních panelů v obci Kvilda. Kvilda představuje přirozené centrum NP Šumava, který ročně navštíví přes 2 miliony turistů. Na těchto panelech budeme prezentovat pro nejširší veřejnost informace týkající se historie obce (její počátky, rýžování zlata, Zlatá stezka z Pasova, sklárny a pily, život v těsném kontaktu s tzv. Železnou oponou), chceme přiblížit i hrdinný postoj posledního kvildského faráře Franze Reinische, který byl jako odpůrce hitlerovského režimu zatčen a 21.8. 1942 v Berlíně popraven, chybět nebudou ani výsledky prací žáků v oblasti demograficko – marketinkových a ekologických aspektů jejich výzkumů. K tomuto účelu jsme podali žádost o grant, který vyhlásil Krajský úřad Jihočeského kraje (jednalo se o grantový program na podporu šetrné turistiky). Ve schvalovacím řízení byla naše škola vybrána mezi úspěšné žadatele a tak budeme moci tyto informační panely kofinancovat z tohoto grantu a dále částečně z grantu EU SOCRATES COMENIUS.

Na závěr školního roku pak byla zorganizována tzv. Projektová setkání partnerských škol (18. – 20.6. 2007 v Č. Budějovicích, 20. – 23.6. ve slovenském Bardějově a v polské Gorlici a 1.7. – 3.7. 2007 ve slovinské Postojne). Těchto projektových setkání se zúčastnili žáci, vyučující, hosté z médií a dalších institucí.

Každá ze škol zde pak ve svém bloku prezentovala své dílčí výsledky v projektu. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout i to, že se nám podařila úspěšná medializace projektu.

Ve školním roce 2007 – 2008 plánujeme tedy úspěšné završení práce na tomto mezinárodním projektu. V jarních měsících 2008 chceme slavnostně odhalit výše zmíněné informační panely v obci Kvilda, a to pochopitelně za účasti žáků, vyučujících a zástupců všech partnerských škol, asociovaných partnerů a dalších hostů.

Projektové setkání partnerských škol v Postojne

Druhým aspektem naší mezinárodní spolupráce byl projekt Mezinárodní spolupráce v oblasti sportu a tělovýchovy, který vyhlásil Krajský úřad Jihočeského kraje. V tomto projektu spolupracujeme s FOS/BOS Passau a díky grantu, který jsme získali již po páté v řadě za sebou, jsme mohli uskutečnit řadu zajímavých sportovních utkání v basketbale, volejbale a kopané žáků.

Sportovní utkání mezi FOS/BOS Passau a SŠ OSaP Č. Budějovice

Dále chceme ve školním roce 2007 – 2008 společně s naší první partnerskou školou FOS/BOS Passau oslavit desetileté jubileum našich společných aktivit – především v rovině kulturních a sportovních aktivit.

Během posledních let se účastnila naše škola více jak třiceti mezinárodních akcí a v tomto nastoleném trendu chce i v dalších letech pokračovat. Mezinárodní spolupráce je přínosná především pro žáky, kteří mají možnost poznat další způsob práce například na různých projektech, učí se prezentovat dosažené výsledky, a to nejen před svými spolužáky a vyučujícími, ale i před zahraničním auditoriem. V neposlední řadě vede toto i ke zvyšování sebevědomí žáků, prohlubování jejich jazykových a komunikačních dovedností, získávají větší povědomí o zemích partnerských škol apod. Pro vyučující představuje práce v mezinárodních projektech jistě také obohacení, možnost navazování dalších cenných kontaktů mezi svými zahraničními kolegy, které v řadě případů již přerostly v opravdová přátelství.

Vypracoval: Mgr. Antonín Sekyrka