ICT plán školy

Plán rozvoje školy v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j.: 30799/2005-551. Tento plán je vypracován do konce roku 2006 s výhledem na další rok. Struktura plánu koresponduje s členěním přílohy 2 metodického pokynu.

Stávající stav

Počet přepočtených žáků denního studia

obor kód počet
Management obchodu a služeb 64-42-M/037 112
Analýza potravin 29-42-M/001 87
Obchodník 66-41-L/008 97
Kosmetička 69-41-L/004 99
Pekař 29-53-H/001 30
Cukrář – výroba 29-54-H/002 122
Sladovník – pivovarník 29-57-H/002 31
Aranžer 66-52-H/001 81
Prodavač – smíšené zboží 66-51-H/004 37
Prodavač – textil a oděvy 66-51-H/009 14
Prodavač – drogistické zboží 66-51-H/017 4
Kadeřník 69-51-H/001 176
Krejčí 31-58-H/001 29
Fotograf 34-56-H/001 14
Podnikání 64-41-L/524 86
Potravinářský průmysl 29-41-L/502 12
Celkem 1031

Počet pedagogických pracovníků a proškolenost

Celkový počet přepočtených pedagogických pracovníků ve škole: 85,138

Počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni Z: 80

Počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni P (pouze úvodní modul): 25

Počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni P (pouze jeden volitelný modul): 12

Počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni P (dva volitelné moduly): 3

Počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni S: 5

Počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni M: 0

Počty učeben a vybavenost

prostor počet počet přípojných míst počet stanic prezenční technika
počítačová učebna 5 79 5
odborná učebna 7 2 3 + 2* 2*
běžná třída 33 0 2*
chodba 1 3 3 0
kabinet 15 25 25 0
sborovna 1 1 1 0
ředitelna 1 2 3 0

* 2 ks přenosných dataprojektorů s PC a Smartboard tabulí
Poznámka: do přehledu není zahrnuto 6 připojených stanic ekonomického úseku a tři žákovské stanice na domově mládeže.

Standardní pracovní prostředí žáka a pedagogického pracovníka

Pracovní prostředí stanic jednotlivých učeben se liší dle využití žáky různých oborů. Obdobně to lze prohlásit o stanicích pedagogických pracovníků, proto programy uvedené ve výčtu, se nemusí nalézat na všech stanicích.

Ze všech stanic lze tisknout na síťové tiskárny.

žák pedagog
– OS Windows 98 nebo Windows XP Profesional
– Office 2000 nebo 2003
– Open Office
– CorelDRAW Graphics Suite 12 nebo 11
– Zoner Media Explorer 6
– Zoner Photostudio 7
– Zoner Context
– Adobe Photoshop LE
– Elektronické kadeřnictví a vizáž
– ATF (psaní všemi deseti)
– Ekonom (účetnictví)
– ChemSketch
– IE
– LM škola hrou – komplet pro SŠ
– Hrátky s dějepisem
– Lidské tělo 2.0
– Encyklopedie vesmíru
– Sexuální výchova
– Drogy – smrtelné nebezpečí
– TightVNC nebo MasterEye
– OS Windows 98 nebo Windows 2000 nebo Windows XP Profesional
– MS Office 2000 nebo 2003
– CorelDRAW Graphics Suite 12 nebo 11
– Zoner Media Explorer 6
– Zoner Photostudio 7
– Zoner Context
– Adobe Photoshop LE
– Elektronické kadeřnictví a vizáž
– ATF (psaní všemi deseti)
– Ekonom (účetnictví)
– ChemSketch
– IE
– Mozilla
– LM škola hrou – komplet pro SŠ
– TS Český jazyk
– Hrátky s dějepisem
– Lidské tělo 2.0
– Encyklopedie vesmíru
– Sexuální výchova
– Drogy – smrtelné nebezpečí
– TightVNC nebo MasterEye
– další programy (freeware apod.)

Přípojná místa

Je použita strukturovaná kabeláž UTP kat. 5e. Počty přípojných míst viz. výše.

Přípojení k internetu

Připojení větší části školy (tři lokality) je realizováno mikrovlnným spojem 512 kbps. Středisko praktického vyučování je připojeno přes ADSL Českého telekomu.

Zajišťované serverové služby

LAN servery – nabízí bežné služby – uživatelské účty (osobní nebo hromadné), využití síťových tiskáren, připojení k internetu (proxy)

WWW server – webové stránky školy, intranetové stránky pro zaměstnance školy

E-mail a WWW

Škola zajišťuje e-mailové schránky pro zaměstnance školy. Studenti využívají freemailu prostřednictvím služeb WWW.

WWW prezentace žáků a pedagogů mohou být realizovány v rámci školních webových stránek (pokud se obsah týká života školy).

Dodržování zákonů

Škola samozřejmě dodržuje autorský zákon a licenční ujednání.

Naplnění ICT standardu

Škola nenaplňuje v některých bodech ICT standard.

Cílový stav a jeho dosažení

Dosažení cílového stavu bude financováno z účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ a z rozpočtu školy.

Počet přepočtených žáků denního studia

Není určeno ICT standardem.

Počet pedagogických pracovníků a proškolenost

Proškolenost v úrovni Z je 93,9% – splňuje ICT standard.

Proškolenost v úrovni P splní standard ICT v rámci dotace pro rok 2006. V dalším roce budou probíhat školení tak, aby bylo reálné splnění urovně proškolenosti v roce 2010.

Počty učeben a vybavenost

Počet počítačových učeben splňuje standard. Pro splnění podmínky, že každý žák pracuje na samostatném PC, dojde k doplnění dvou učeben po jedné stanici do začátku šk. roku 2006/07.

V nepočítačových učebnách, studovnách atd. počet stanic nesplňuje standard. Jeho naplnění má smysl pouze v návaznosti na zasíťování dalších učeben a navýšení prezentační techniky, proto v daném období nedojde ke splňění standardu.

Množství prezentační techniky nesplňuje standard. Do konce roku 2006 je v plánu nákup dalšího datového projektoru s PC. Ke splnění standardu budou scházet dva kusy prezentační techniky.

Počet stanic v kabinetech a sborovně nesplňuje standard. Vyučující též využívají ve volných hodinách pracovní stanice umístěné v počítačových a odborných učebnách. Navýšení není reálné z důvodu nedostatku volných prostor.

Standardní pracovní prostředí žáka a pedagogického pracovníka

Splňuje ICT standard. V souvislosti se změnou LAN serveru (viz. níže) bude pracovní prostředí obohaceno o další VSW.

Přípojná místa

Přípojná místa na počítačových učebnách, některých odborných učebnách, kabinetech, sborovně a chodbě jsou realizována přes UTP kabeláž.

Další připojná místa na běžných učebnách se zrealizují pomocí WiFi technologie. Za tímto účelem provedeme proměření a návrh realizace do poč. šk. roku 2006/07. Nejdříve dojde k zasíťování těch částí školy, kde se předpokládá využívání ICT – především prezentační techniky. Tím bude splněn statndard.

Přípojení k internetu

Tři budovy školy jsou připojeny mikrovlnou technologií a nově budova střediska praktického vyučování pomocí ADSL.

Rychlost a kvalita připojení jsou dostatečné, ale vzhledem k vývoji ICT standardu s výhledem do roku 2010 máme v plánu připojení školy k síti CESNET. Tím dojde k zvýšení rychlosti a kvality připojení. V kombinaci s využitím služeb VoIP se navíc sníží náklady za telefonické spojení mezi školními budovami.

Poloha a odlehlost přípojného bodu a našich budov a náročnost na kvalitu spojení budou znamenat značné investice do technologie a proto bylo řešení tohoto problému přesunuto na jaro 2007.

Zajišťované serverové služby

Škola zajišťuje diskový prostor na serverech školy pro pedagogy i žáky a splňuje standard. Bude zakoupen nový síťový server pod systémem WinServer2003 na budovu Kněžksodvorská (do poč. šk. roku 2006/07). Současný stav nám již nedovoluje např. instalaci síťových multimediálních aplikací z důvodu nedostačující kapacity disků. Stávající server bude požit jako proxyserver.

Dále od šk. roku 2006/07 uživatelé programu Bakaláři budou přístupovat k jednotné databázi prostřednictvím internetového připojení.

E-mail a WWW

Splňuje ICT standard.

Dodržování zákonů

Splňuje ICT standard.