Obory VOŠ a počty míst pro školní rok 2008-2009

Informace pro uchazeče o studium na Vyšší odborné škole ve školním roce 2008-09

Otevírané studijní obory pro školní rok 2008-09:

Forma studia: denní
I. Ekonomický směr studia – délka studia: 3 roky kód počet míst
 • Marketing
63-41-N/005 40
 • Obchodní podnikání
63-41-N/004 60
II. Technický směr studia – délka studia: 3 roky kód počet míst
 • Stavby pozemní
36-41-N/005 45
Forma studia: dálková
I. Ekonomický směr studia – délka studia: 3,5 roku kód počet míst
 • Marketing
63-41-N/005 30
 • Obchodní podnikání
63-41-N/004 30
II. Technický směr studia – délka studia: 4 roky kód počet míst
 • Stavby pozemní
36-41-N/005 30

Ke studiu na vyšší odborné škole se může přihlásit uchazeč, který dosáhl středního vzdělání zakončené maturitní zkouškou a je zdravotně způsobilý ke studiu zvoleného oboru.

Přijímací řízení pro školní rok 2008-09

Podmínky přijetí ke studiu

  Základními podmínkami pro přijetí k dennímu a dálkovému studiu na vyšší odborné škole pro školní rok 2008/09 je:

 • v termínu odeslaná a řádně vyplněná přihláška ke studiu
 • úspěšně složená a doložená maturitní zkouška
 • splnění dalších podmínek stanovených právními předpisy – zejména zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělávání

Přijímací zkoušky se pro školní rok 2008/09 nekonají. Hlavním hodnotícím kritériem výběru uchazečů ke studiu je dosažený průměrný prospěch z předchozího studia střední školy za 2. pololetí 1., 2. a 3. ročníku a za 1. pololetí 4. ročníku studia střední školy.

Hodnotící kritéria výběru uchazečů podle průměrného prospěchu z předchozího vzdělávání:

Dosažený průměrný prospěch uchazeče za druhé pololetí prvního, druhého a třetího ročníku a za první pololetí 4. ročníku studia střední školy a za druhé pololetí prvního ročníku a první pololetí druhého ročníku u nástavbového studia bude vynásoben 100 a jednotlivá čísla sečtena. Výsledný součet, dosažený v hodnocení předchozího vzdělávání, určí pořadí uchazeče v přijímacím řízení. Při rovnosti hodnot, dosažených uchazeči v přijímacím řízení podle výše uvedených kritérií, rozhoduje o přijetí či nepřijetí ke studiu průměrný prospěch z matematiky (studijní průměr z matematiky bude vypočten z 2. pololetí ročníků, kde se tento předmět vyučoval a z 1. pololetí 4. ročníku – pokud se vyučoval, studia střední školy). V případě další rovnosti bodů se bude posuzovat stejným způsobem prospěch z cizího jazyka.
Termín pro odeslání přihlášek: do 30. dubna 2008, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašle uchazeč nejpozději do 18. června 2008
Termín přijímací komise VOŠ: 24. 6. 2008
Termín pro odeslání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu: do 2. 7. 2008
Termín zápisu přijatých uchazečů do studia 1. ročníku pro šk. r. 2008/09: 17. července 2008

Náležitosti přihlášek ke studiu:

Přihlášky ke studiu na vyšší odbornou školu přijímá ředitelství Střední odborné školy obchodu a služeb a Vyšší odborné školy, Kněžskodvorská ul. 33/A, 370 04 České Budějovice na předepsaném tiskopise (může být použit i tiskopis přihlášky na vysokou školu). Hlásí-li se uchazeč o studium na více studijních oborů, podává přihlášku ke studiu na každý obor zvlášť. Přihláška nesmí obsahovat formální nedostatky, které by bránily jejímu zaregistrování. Studijní prospěch (výroční vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a pololetní vysvědčení za 4. ročník studia střední školy) musí být ověřen ředitelstvím studované střední školy (případně matrikou u uchazečů, kteří již v době podání přihlášky ke studiu ukončili střední školu maturitní zkouškou). Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti se vyžaduje u všech studijních oborů a forem studia. Nedílnou součástí přihlášky ke studiu je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení matrikou příslušného městského úřadu. VOŠ nepřijímá kopie maturitních vysvědčení s razítkem ověření absolvovanou střední školou. Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení musí být buď součástí přihlášky ke studiu nebo zaslaná studijnímu oddělení vyšší odborné školy na výše uvedenou adresu, nejpozději však do 18. června 2008. Pokud uchazeč do tohoto termínu nedoloží ověřené maturitní vysvědčení, nemůže mu být zasláno rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Uchazeči o studium – cizinci předloží osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikaci).

Obsahuje-li zaslaná přihláška ke studiu formální nedostatky, bude uchazeči vrácena k doplnění.

Upozornění pro uchazeče o studium ve šk. r. 2008/09:

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu obdrží všichni uchazeči do 2. 7. 2008. Zápis do studia 1. ročníku VOŠ se bude konat 17. července 2008. Do této doby musí být uhrazena první splátka školného – dále viz školné. Uchazeč, který se v uvedeném termínu do studia nezapíše, bude posuzován podle č. 20 Školního řádu VOŠ jako by nesplnil podmínky pro zápis.

2. kolo přijímacího řízení:

Rozhodnutí ředitele školy o konání případného druhého kola přijímacího řízení bude zveřejněno po 17. červenci 2008 na webových stránkách školy a to jen v případě, že po proběhlém červnovém přijímacím řízení nebudou některé studijní obory naplněny.

Informace o studiu

Informace o studiu podává studijní oddělení VOŠ, Nemanická 7 na telefonních číslech:
studijní referentka pro technické obory a studijní obor Marketing: 387 013 140
studijní referentka pro ostatní ekonomické obory: 387 013 103
Úřední hodiny studijního oddělení:

Pondělí – Čtvrtek: 7.15 – 8.30 hod., 13.30 – 14.30 hod.

Pátek: 11.15 – 12.00 hod. (úřední hodiny pouze pro studenty dálkového studia)

Školné

Zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 10/2005 byla studentům VOŠ stanovena s účinností od 1. ledna 2005 úplata za vyšší odborné vzdělávání (školné) v částce 3.000,- Kč. Školné uhradí přijatý uchazeč ve dvou splátkách. První splátka v částce 1.500,- Kč musí být uhrazena nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. Složenku na úhradu školného obdrží přijatý uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu. Doklad o úhradě (útržek složenky) předloží přijatý uchazeč ke kontrole při zápisu do 1. ročníku. Bez tohoto dokladu nemůže být přijatý uchazeč zapsán. Přijatý uchazeč může písemně požádat ředitele školy o snížení školného v případě, že je těžce zdravotně postižený (příloha posudek odborného lékaře) nebo pokud prokáže, že po zaplacení školného klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které žije, pod 1,4 násobek částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost. V případě podání žádosti o snížení školného si přijatý uchazeč vyzvedne na studijním oddělení VOŠ žádost o snížení školného a současně bude ekonomickým oddělením informován jaké přílohy musí k žádosti doložit.

Ubytování a stravování

Studenti VOŠ ze vzdálenějších míst naší republiky mají možnost ubytování v Domově mládeže VOŠ (přímo v areálu školy). Informace o ubytování lze získat na telefonním čísle 387 412 118 nebo na telefonním čísle 387 842 105, informace o stravování na tel. čísle 387 412 442.

Pro stravování studentů jsou k dispozici dvě jídelny a bufet v areálech školy.