64-41-L/524 Podnikání

64-41-L/524 Podnikání

Studijní obor pro absolventy tříletých učebních oborů bez rozdílu zaměření

Délka přípravy:

– denní studium 2 roky

– dálkové studium 3 roky

Způsob zakončení: maturitní zkouška

Možnosti dalšího vzdělávání: studium na VŠ a VOŠ

Charakteristika oboru:

Absolvent studijního oboru Podnikání je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním.

Obor je zaměřen na rozvoj osobnosti žáka, přípravu pro život v občanské společnosti a přípravu pro pracovní uplatnění. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Písemná a ústní komunikace s využitím prostředků informační techniky a práce s informacemi je předpokladem řešení všech náročných úkolů souvisejících s praxí. Absolvent získá přehled o principech tržní ekonomiky spolu s cíli a podstatou podnikání.

Uplatnění v praxi:

Po ukončení studia je absolvent připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a též samostatně podnikat.

Uplatní znalosti právních norem, dovede ručně a na počítači zpracovávat účetní doklady, umí vést daňovou evidenci u osob samostatně výdělečně činných. Dovede pracovat v týmu a řídit kolektiv pracovníků a dokáže vést jednání s obchodními partnery.

Učební plán

Předměty Počet vyučovacích hodin v týdnu/ročníku
denní studium dálkové studium
1. 2 celkem 1. 2. 3. celkem
Povinné
a) základní
Český jazyk a literatura 3 3 6 20 20 20 60
Cizí jazyk 3/3 3/3 6/6 20/20 20/20 30/30 70/70
Občanská nauka 1 1 10 10
Dějepis 2 2 20 20
Matematika 3 2 5 20 20 20 60
Základy přírodních věd 3 3 20 20
Tělesná výchova 2 2 4
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 4/4 20/20 10/10 10/10 40/40
Ekonomika podniku 3 3 6 10 20 20 50
Účetnictví 3 3 6 20 20 20 60
Písemná a elektronická komunikace 2/2 2/2 4/4 20/20 20/20 40/40
Právo 2 2 4 20 10 30
Management a marketing 2 2 4 20 20 40
Psychologie 2 2 10 10 20
Chod podniku 2 2 20 20
b) výběrové
Konverzace v cizím jazyce 1/1 2/2 3/3 20 20 40
Manažerská etika 2 2 20 20
Celkem hodin týdně 33/8 31/9 64/17 200 200 200 600